Положення про раду школи

Положення про раду Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3

Черкаської міської ради

Черкаської області

1. Загальні положення

 1.1.Це положення розроблене відповідно до пункту 100 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 « Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад».

1.2. Рада Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради, Черкаської області( далі-рада) –  це постійно діючий у період між конференцією орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», Статутом Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області, цим положенням.

  2.  Мета, завдання і принципи діяльності ради Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області

 

2.1. Мета діяльності ради:

 -         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

-         розширення колегіальних форм управління школою;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2. Основні завдання ради:

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та   приватними інституціями;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в школі;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3.         Рада школи діє на засадах:

-    добровільності  і рівноправності членства;

-    демократії, законності та гласності;

-    пріоритету прав людини;

-    організаційної самостійності в межах, визначених законодавством;

-    колегіальності прийняття рішень;

-    відповідальності перед батьківською громадськістю школи, педагогічним та учнівським колективами;

-    співпраці з державними органами управління освітою, громадськими організаціями та органами міського самоуправління.

 3.       Структура ради та організація її діяльності

3.1 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.

Представництво в раді та загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор школи.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9.  Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10.  У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники батьківської громади, адміністрації, профспілкового комітету школи.

 4.       Функції ради

 4.1.          Рада школи діє у відповідності до вищезазначених завдань і мети:

-         організовує виконання рішень конференцій;

-         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов;

-          спільно з адміністрацією розглядає і затверджує перспективне прогнозування школи та здійснює контроль за його виконанням;

-         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

-         затверджує режим роботи школи;

-         сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовує її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-          приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “ За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “ За високі досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами ”3а особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

-         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-         вносить на розгляд педагогічної ради та органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-          ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість,батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видам позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно – масових заходів з учнями;

-         розглядає питання родинного виховання;

-         бере участь за угодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє педагогічній освіті батьків;

-         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

-         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи (склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою).

4.2.     Рада школи щорічно звітує на загальношкільній батьківській конференції про свою діяльність.

4.3.    Можуть визначатися й інші повноваження Ради школи, що не суперечать чинному законодавству.

 5.  Права та обов’язки членів ради школи

 5.1. Члени  Ради школи мають право:

-         звертатися до адміністрації школи, Педагогічної ради школи, органів державного управління освітою та державної влади з питаннями, пов’язаними з діяльністю школи;

-         брати участь у засіданнях Педагогічної ради, органів учнівського самоврядування (за погодженням з ними та з правом дорадчого голосу);

-         ініціювати скликання позачергового засідання Ради школи;

-         вільно виходити зі складу членів Ради школи за власним бажанням;

-         оприлюднювати, в тому числі через інформаційні стенди, сайт школи та  засоби масової інформації, питання діяльності Ради та школи.

5.2. Члени Ради школи зобов’язані:

_ – проводити свою діяльність згідно чинного законодавства України,

Статуту школи та даного Положення.

5.3. Голова Ради школи:

-         здійснює керівництво роботою Ради школи;

-         звітується перед загальношкільною батьківською громадою про діяльність Ради школи протягом навчального року;

-         визначає обов’язки координатора, секретаря та членів Ради;

-         підписує протоколи засідань та інші документи Ради школи;

-         одноосібно представляє Раду школи в різних установах та організаціях.