Концепція діяльності

КОНЦЕПЦІЯ діяльності

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Черкаської міської ради Черкаської області

 І. Вихідні положення концепції

Концепція діяльності школи спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття” і розроблена на основі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. Концепція враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої особистості, виховання життєтворчості. Концепція спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально – виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, формуванню цілісної та розвиненої особистості.

У Концепції визначено методологічні й концептуальні основи розробки базового змісту освіти, що забезпечать його безперервність й наступність при виборі учнями подальшого навчання; розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності навчально-виховного комплексу, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості.

Концепцію діяльності школи складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямовано на формування інтелектуального і культурного потенціалу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості і її творчих здібностей.
Мета створення концепції:

 • Визначення організаційних засад та пріоритетних напрямків діяльності Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 у відповідності до стратегічних завдань реформування системи освіти;
 • Визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів школи на шляху інноваційного пошуку;
 • Спрямування спільної роботи педагогічного та учнівського колективів та батьківської громади  школи на розв’язання пріоритетних завдань школи;
 • Проектування процесу оновлення діяльності школи через роботу експериментального майданчика та запровадження здобутків сучасної освіти.

У нашому закладі прагнемо створити середовище, де формується нова людина як творча особистість, фізично і духовно досконала. Із перших кроків перебудови школи ми зрозуміли, що в маленькому колективі має бути своя неповторна аура, і найголовніше – повага до учня, вчителя, батьків, співробітників.

Уся навчальна, виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування творчої особистості відповідно до Концепції діяльності школи. Педагогічним колективом визначено основні перспективні напрями розвитку особистості дитини.

Тому пріоритетними напрямами діяльності нашої школи визначено:

 • компетентнісний, спрямований на формування ключових компетентностей;
 • соціокультурний забезпечує включення особистості в систему соціальних відносин, залучення до вирішення актуальних проблем закладу, міста, суспільства;
 • дослідно-експериментальний –  залучення учнівського та вчительського колективу до пошукової, науково – експериментальної діяльності, проектування способів вирішення проблемних і творчих завдань, формування готовності суб’єктів освітнього процесу до перетворення набутих знань в інструмент пізнання;
 • громадянський – виховання свідомого активного громадянина з почуттям власної гідності, готового до захисту своїх прав та свобод;
 • полікультурний – навчання та виховання учнів на прикладі інтеграції та синтезу культур, поглядів, світоглядів, поваги до власної та інших культур, орієнтації в світовому культурному та інформатизованому просторі.

Головні завдання, які стоять перед колективом педагогів та учнів школи:

 1. Задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
 3. Виховання потреби в  здоровому способі життя та дотримання ідей сталого розвитку;
 4. Формування ключових компетентностей,  соціальної і громадянської активної позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
 5. Розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
 6. Здійснення психологічної та методичної підтримки обдарованих дітей та молоді;
 7. Створення умов для професійного самовизначення та вибору майбутньої професії відповідно до профілю навчання.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Зміст загальної середньої освіти в школі забезпечує реалізацію вимог Державних стандартів загальної середньої освіти. Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Навчальний рік поділяється на семестри, тривалість яких визначається режимом роботи школи на навчальний рік.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
Тривалість уроків у школі становить:

- в початковій школі:

у перших класах – 35 хвилин,

- у других-четвертих класах – 40 хвилин;

- у 5-11 класах – 45 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Навчальні заняття в школі розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у терміни, обумовлені режимом роботи школи, який визначається щорічно наказом директора на подання педагогічної ради, але не пізніше 1 липня наступного року.

Розуміючи потреби суспільства, педагогічний колектив школи будує свою методологічну основу навчального процесу, що поєднує традиції та інновації. При цьому головну увагу приділяє утвердженню особистісно-орієнтованої педагогічної системи, що дозволяє спрямувати навчальний процес на інтереси розвитку особистості, самодостатньої, підготовленої до свідомої та ефективної самодіяльності в ринкових умовах.

Інноваційність вимагає корекції тому, найважливішою функцією є вироблення в учня розуміння необхідності та вміння навчатись упродовж життя у поєднанні з іншою функцією-засвоєнням дитини суми базових знань. Робота в цьому напрямку дає свої позитивні результати, що підтверджується досягненнями учнів в сфері науки, культури, спорту.

Вважаємо, що  основний фактор полягає в тому, щоб учень отримував радість від спілкувань з учителями і ровесниками, відчував себе вільним і відкритим для оточення, знав свої громадянські права й обов’язки і мав можливість застосовувати їх на практиці. Дотримуючись вищезазначеного, колектив школи впевнено йде шляхом реформ та інновацій, який будується на основі проективної, особистісно-зорієнтованої педагогіки.

Завершивши роботу в Всеукраїнському психолого-педагогічному проекті « Вибір успішної професії», набули досвіду у профорієнтаційній роботі, створили модель профільного навчання. Розпочинаємо роботу у новому проекті «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» спочатку через початкову школу.

Виходячи із вищесказаного, у змісті концепції школи представлено такі компоненти діяльності, які зумовлюють її стратегічні цілі і підходи:

 • компетентнісний – формування вмінь і навичок застосування набутих знань в інформатизованому суспільстві;
 • аксіологічний – має на меті введення учнів у світ цінностей та допомогу у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтирів;
 • когнітивний – забезпечує школярів науковими знаннями про основи духовного розвитку (людину, культуру, історію, природу, ноосферу);
 • творчо-діяльнісний – сприяє формуванню й розвитку в учнів творчої активності, здібностей, необхідних для самореалізації в практичній, науковій, художній та інших видах діяльності;
 • особистісний – забезпечує самопізнання, розвиток здатності до рефлексивного мислення, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує активну життєву позицію.

У зв’язку із запровадженням нової редакції Концепції профільного навчання мета школи – забезпечення рівного доступу учнівської молоді до здобуття якісної загальноосвітньої, профільної та початкової допрофесійної підготовки  у контексті реалізації завдань професійної орієнтації та неперервної освіти впродовж усього життя; формування особистості, здатної до активної безстресової соціалізації і самореалізації, професійного зростання й соціальної мобільності в умовах реформування сучасного суспільства, зокрема, в умовах його глобалізації та інформатизації.

Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності природничо-математичного напряму, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Найважливішими завданнями профільної освіти школа вбачає:
• створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої і профільної  підготовки;

• забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб і здібностей;

• формування у випускника школи наукового світогляду  з метою забезпечення його свідомого професійного самовизначення;

• відбір і структурування навчального матеріалу на засадах інтеграції та диференціації;
• забезпечення системи варіативного навчання;

• запровадження сучасних навчальних технологій;

• забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною.

Реалізація даної Концепції передбачає формування «Школи нової якості», яка б відповідала всім вимогам сучасної освіти і задовольняла б потреби випускників школи.

ІІІ. Управління «Школою нової якості»

Управлінська діяльність школи базується на основах демократичного  стилю управління.  Вищим органом управління  школою є загальношкільні збори.  Передбачається щорічне обов’язкове звітування директора  перед  батьківською громадськістю.

Метою управлінської діяльності школи є створення найсприятливіших умов для самореалізації особистості вчителя та учня, а також створення позитивного іміджу школи.

Основними завданнями школи є  розвиток  інтелектуального потенціалу своїх вихованців, враховуючи значні соціально-економічні перетворення, зростання ролі особистості в соціально-культурному середовищі.

Концепція враховує стан і прогнози розвитку суспільства, освіти, економіки, ринку праці України, а також об’єктивні потреби оновлення системи загальної середньої освіти, результати науково-педагогічних досліджень, вітчизняний і зарубіжний досвід загальноосвітньої, профільної підготовки молоді, професійного навчання дорослого населення впродовж усього життя.

Концепція передбачає реалізацію тих навчальних профілів, визначених у межах Концепції профільного навчання в старшій школі:

• природничо-математичного напряму  біолого-хімічний профіль;

• суспільно-гуманітарного  напряму  філологічний профіль.

Виконання такої концептуальної системи  пов’язано із формуванням таких ключових компетентностей:

 • соціальної (розуміння й пошанування загальнолюдських і національних цінностей, іншої особистості, її права на власну думку, власне світобачення);
 • полікультурної (знання, розуміння, повага до власної та інших культур, орієнтація в світовому культурному просторі);
 • комунікативної (вміння спілкуватися, співпрацювати в колективі, прислухатися і враховувати чужу думку);
 • ділової (лідерські якості, вміння співпрацювати в команді, ініціативність, активність, критичність і креативність мислення, готовність відстоювати свою думку, працювати в умовах жорсткої конкуренції);
 • інформаційної (вміння здобувати й обробляти інформацію);
 • самоорганізації (готовність до постійного особистісного й професійного розвитку, самоосвіти й самонавчання, самореалізації).

Вважаємо, що людина  не може бути пересічною, адже її наслідують, на неї часто рівняються інші. Праця  такої людини нелегка , але благородна, адже її місія вказати напрямок для розвитку особистості. Рівень авторитету вчителя в першу чергу визначає його професіоналізм. Учительська майстерність, педагогічна культура нагромаджуються впродовж всього життя.

Реалізація визначених завдань передбачає такі результати:

 • розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями та ключовими компетентностями;
 • впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, застосування проектних методів навчання для розвитку дослідницьких нахилів учнів;
 • формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя та запровадження ідей сталого розвитку як способу поведінки;
 • виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості;
 • створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату;
 • співпраця колективу школи з батьківською громадою;
 • здійснення профільного навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і профільною  освітою відповідно до обраного профілю;
 • створення позитивного іміджу школи завдяки високому рівню якості освіти, фаховій майстерності педагогів, використанню новітніх технологій, комфортних умов навчання.

ІV. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Умовами реалізації Концепції діяльності школи є:

 1. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.
 2. Забезпечення безперервності і наступності допрофільного і профільного навчання школярів відповідно до обраного профілю навчання.
 3. Підвищення соціально-економічної та особистісної ефективності профільного навчання за рахунок посилення його адресності, диференціації й індивідуалізації.
 4. Виявлення в учнів на ранніх ступенях навчання здібностей до тих чи інших видів діяльності та їх розвиток.
 5. Забезпечення реалізації інтересів, здібностей та потреб учнів, можливості подальшої професійної освіти відповідно до профілю навчання..
 6. Розвиток творчої самостійності, формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь та навичок, що забезпечують випускнику школи можливість продовжувати професійну освіту.
 7. Націленість на розвиток учнів, на формування їх професійних спрямувань, готовності обирати успішну професію, будувати правильно кар’єру з урахуванням потреб ринку праці.

ПОГОДЖЕНО

Протокол Ради школи

№1 від 21.01.2014 року

Голова Ради школи В.А.Пустильний