Освітня програма

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Черкаської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

Черкаської міської ради Черкаської області

_____________Т.Є. Ткаченко

Наказ №80

«06» червня  2019 р.

 

 

 Освітня програма

на 2019-2020 навчальний рік

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

Черкаської міської ради

Черкаської області

СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради

школи від 28.05.2019 протокол № 8

      I. Призначення школи та засіб його реалізації

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших центральних органів виконавчої влади,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Головною метою школи  є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-  виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням  школи.

Школа  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта;

II ступінь – базова загальна освіта;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних  Типових освітніх програмах.

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на:

  • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
  • виховання працьовитості, любові до природи;
  • розвиток в учнів національної самосвідомості;
  • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
  • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
  • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
  • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
  • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

-              вільне володіння державною мовою;

-              здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

-              математична компетентність;

-              компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-              інноваційність;

-              екологічна компетентність;

-              інформаційно-комунікаційна компетентність;

-              навчання впродовж життя;

-              громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-              культурна компетентність;

-              підприємливість та фінансова грамотність;

-              інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена  на 2019-2020 навчальний рік  відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»:

-          Для учнів 1-2-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  № 268 від 21.03.2018;

-          Для учнів 1-2-х класів, які працюють на науково-педагогічним проектом «Інтелект України», що маєдозвіл Міністерства освіти і науки України на запровадження в закладах загальної середньої освіти (лист № 1/9-344 від 25.05.2018 р.);

-          Для учнів 3-4 класів відповідно додатків №1,4 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018 відповідно наказу №1461 від 27.12.2018;

-          Для учнів 5-9-х класів  відповідно таблиць №1,3,8 до наказу №405 від 20.04.2018;

-          Для спеціального 6-В класу відповідно таблиці 13 до наказу №627 від 12.06.2018;

-          Для 10- 11-х класів відповідно таблиці №2 до наказу №408 від 20.04.2018.

Освітня програма складена на 2019-2020 навчальний рік  і затверджена  рішенням педагогічної ради від 28.05.2019 (протокол №8).

Освітня програма визначає:

1)  загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

2)  очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

3)  рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

4)  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.
Повний текст Освітньої програми розміщений ТУТ