Про експеримент

Творчість. Лідерство. Компетентність. Успіх.

Наказом  Міністерства освіти і науки  України від 27.07.2012 року №843

школа розпочала роботу в експериментально-дослідній роботі  –   «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»( науковий керівник Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Б.Грінченка)

Основна мета та головні завдання експерименту:

  1. Вивчити   та  проаналізувати  стан  розробки проблеми  розвитку  дитячої творчості.
  2. Розробити та науково обґрунтувати зміст та структуру творчої особистості, готовності вчителя до розвитку дитячої творчості.
  3. Розробити, теоретично обґрунтувати технологію побудови навчання як          цілісного творчого процесу, яка є дидактичним та організаційно-методичним інструментарієм розвитку навчальної, літературної, художньої, музичної та інших видів дитячої творчості.
  4. 4.     Вивчити динаміку готовності вчителя початкової школи  до розвитку.

Етапи дослідно-експериментальної роботи

2013 – 2014 -  концептуально-діагностичний

2014 – 2016 – формувальний

2016 – 2017 – узагальнювальний

Проведена діагностика готовності педагогів до участі в експерименті; моніторинг освітніх потреб учнів та їх батьків щодо завдань проекту; розробка програм дослідження.

Впровадження предметів, апробація програм, підручників та посібників;

Моніторинг готовності вчителя до розвитку творчих здібностей учнів;

Створення навчальних та розвивальних  проектів.

Діагностування педагогів по виявленню професійної компетентності;

Завершальне дослідження рівня професійного зростання вчителя

Аналіз та узагальнення результатів практичної діяльності закладу по реалізації проекту.

Очікувані кінцеві результати експерименту:

  1. 1.     Створити технології побудови навчання як цілісного творчого процесу, а саме її складових: концептуальної (психолого-педагогічні умови, принципи навчання); змістової (навчальні посібники, дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток поняттєвого, творчого, дивергентного мислення, на розвиток літературної, художньої, музичної та інших видів творчості); процесуальної (інтерактивні методи навчання, педагогічні можливості ) діагностичної (діагностичні методики щодо виявлення стану сформованості творчої особистості, готовності  вчителя до розвитку дитячої творчості).
  2. 2.     Сформувати засади творчої особистості учня, готовності вчителя до розвитку дитячої творчості на переході з початкової школи в основну.
  3. 3.     Запровадити курс за вибором «Логіка» для учнів 2 – 4 кл. (авт. Митник О.Я.)  - Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України.

Принципи роботи в експерименті:
1. Розвиток комунікативних навичок учнів.
2. Творчий характер та емоційність навчання в початковій школі.
3. Диференціація завдань з урахуванням вікової категорії.
4. Підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності шляхом пропозиції проблемних ситуацій та завдань відповідно до інтересів учнів.
5. Розвиток логічного мислення учнів, спроможності до самореалізації та самоосвіти.
6. Використання різноманітних форм, методів, прийомів організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей учнів.

Методи дослідження:

  • логічний аналіз психолого-педагогічної, методичної та філософської літератури з метою з’ясування стану досліджуваної проблеми;
  •  спостереження, анкетування, тестування, бесіди;
  • психологічний аналіз процесу і продуктів творчої діяльності учнів початкової школи.