Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Процедури проведення різних видів оцінювання (формувального, поточного, тематичного, семестрового, річного, державної підсумкової атестації, що проводься в закладі) мають бути прозорими та відповідати політиці щодо оцінювання, визначеній закладом, наприклад, політиці справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів, політиці забезпечення компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання учнів відповідно чинних наказів МОН України:

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4класів закладів загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України №813 від 13.07.2021- Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі\5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»: лист Міністерства освіти і науки України №4.5\2303-21 від 06.08.2021- Режим доступу:

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83419/

Дорожня карта вчителя мовно-літературної галузі: інструментарії оцінювання (для 5 та 6–11 класів закладів загальної середньої освіти)