Владислав Кривенко – переможець міського фестивалю з сучасних танців

У червні 2010 року вчитель французької мови Драка О. В. та учениця 7-А класу Смірнова Катерина стажувалися у колежі Еміль Гійомен міста Мулен та початковій  школі міста Шаврош (регіон Овернь, Франція). Стажування дало змогу не лише ближче познайомитися із системою  середньої  освіти у Франції, глибше пізнати історію та культуру цієї країни, а й обговорити шляхи подальшої співпраці. Керівник колежу Еміль Гійомен пан Гросламбер  виявиви неабияку зацікавленість у встановленні партнерських стосунків з нашою школою.

Пан Гросламбер підтримав ініціативу української сторони щодо роботи над спільним проектом „Історія мого регіону”.

15 учнів нашої школи працюють над проектом відповідно плану роботи. А учні колежу вивчають історію свого регіону, а також інформацію про Україну. Вони навіть утворили окремий блог, де розміщують інформацію про Україну. Детально про це можна прочитати на блозі

bonjourlukraine.over-blog.com

Візит делегації викладачів та учнів колежу Еміль Гійомен заплановано на  кінець квітня-початок травня 2011. На даному етапі узгоджується програмам перебування делегації у місті Черкаси.

Проект „Легенди нашого краю”

Le projet d’instruction « Les légendes de notre région »

П. І. П. :  Драка Оксана Василівна Nom : Draka

Prénom : Oksana

Контактна адреса:

вул. Байди Вишневецького 58, м. Черкаси 18000 Україна

e-mail: ckschool3@ukr.net

oksd@2upost.com

Adresse :

58, rue Baïda Vychnevetskyï, Tcherkassy 18000 Ukraine

e-mail: ckschool3@ukr.net

oksd@2upost.com

Пріоритети в педагогічній діяльності:

Працюю вчителем французької мови в спеціалізованій школі №3 м. Черкаси дев’ятий рік. Пріоритети в педагогічній діяльності можу висловити так: „Якщо вчителю цікаво на уроці, то урок буде цікавим і для учня”.

Priorités dans le travail :

Je travaille à l’école spécialisée n°3 de Tcherkassy durant 8 ans . Sur les priorités de mon activité professionnelle je peux dire : « Si la leçon est intéressante pour le professeur, elle sera intéressante  et pour les élèves ».

Навчальний заклад:

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

Établissement d’enseignement :

école spécialisée n°3 de Tcherkassy

Команда:

учні школи під керівництвом вчителів французької мови

Équipe :

les élèves de l’école sous la conduite des professeurs de français

Мета освітнього проекту: 

Стимулювати інтерес до вивчення французької мови шляхом залучення школярів до вивчення історії рідного краю та надання їм можливості презентувати результати своєї дослідницько-пошукової та творчої діяльності французьким одноліткам.

But du projet d’instruction :

Stimuler l’intérêt à la langue française au moyen de l’implication des écoliers dans l’étude de l’histoire de leur région et créer pour eux la possibilité de présenter les résultats du travail de recherches aux Français de leur âge.

Завдання освітнього проекту:

 • стимулювати інтерес до вивчення французької мови через вивчення історії рідного краю;
 • налагодити міжнаціональний франко-український культурний обмін.
Devoirs du projet d’instruction :

 • stimuler l’intérêt à l’étude du français au moyen de l’étude du pays natal ;
 • établir l’échange culturel français et ukrainien.
Основні дії в рамках проекту:

 • Ознайомлення з історією школи №3, однієї з найстаріших шкіл міста, її традиціями та легендами навколо неї.
 • Пошуково-дослідницька діяльність, спрямована на вивчення історії м. Черкаси та легенд, пов’язаних з нею (походження назв вулиць, визначні особистості).
 • Пошуково-дослідницька діяльність, спрямована на вивчення легенд, пов’язаних зі славним минулим, сьогоденням та відомими людьми Черкащини.
 • Переклад легенд та переказів на французьку мову.
 • Створення мультимедійних презентацій.
 • Зустріч з французькими однолітками (обмін пам’ятними сувенірами, презентація проекту, дегустування страв національної кухні) .
 • Організація екскурсій по місту.
 • Організація екскурсій визначними місцями Шевченкового краю.
Actions principales dans le cadre du projet :

 • La mise au courant de l’histoire de l’école n°3, une des écoles les plus anciennes de notre ville, de ses traditions et légendes.
 • L’activité de recherches centrée sur l’étude de l’histoire de Tcherkassy et des légendes liées à elle (origine des noms des rues, personnes illustres).
 • L’activité de recherchs centrée sur l’étude des légendes liées au passé glorieux, à l’actualité et aux hommes illustres de la région de Tcherkassy.
 • La traduction des légendes en français.
 • La création des présentations multimédia.
 • Les rencontres avec les écoliers français (échange des souvenirs, présentation du projet, visite guidé de la ville, dégustation des plats de la cuisine française).
 • Les visites guidées de Tcherkassy.
 • Les visites guidées des curiosités de la région.
Ідея, яку хочете реалізувати в рамках освітнього проекту:

Створити в школі творчу групу з вивченням легенд, пов’язаних із сторінками історії м. Черкаси, школи №3 як однієї з найстаріших шкіл цього славного міста,  та всього Черкаського регіону. Знайти партнерів в одному з навчальних закладів відповідного рівня у Франції, які б підтримали ідею вивчення легенд та переказів рідного краю. Організувати довгострокові взаємини з французькими партнерами.

Idée à réaliser dans le cadre du projet d’instruction :

Former un groupe créatif pour les études des légendes liées aux pages de l’histoire de Tcherkassy, de l’école n°3 comme une des écoles les plus anciennes de la ville, de toute la région de Tcherkassy. Trouver  les partenaires, qui s’intéressent à l’idée d’étude des légendes et des traditions de leur région, dans un des établissements d’enseignement du niveau correspondant en France. Établir des relations de longue durée avec des partenaires français.

Як ідея пов’язана з зростанням інтересу до вивчення французької мови:

 

Ідея вивчення  легенд та переказів рідного краю могла б лягти в основу співпраці з французьким навчальним закладом та проявити себе не лише в якості знаряддя національно-культурного пізнання а й міжнаціональних культурних обмінів.

 

Comment cette idée est liée à l’agrandissement de l’intérêt à l’études de la langue française :

L’idée de l’étude des légendes et des traditions du pays natal puisse être à la base de la collaboration avec un établissement d’enseignement en France et se manifeste non seulement comme moyen des connaissances nationales et culturelles mais aussi  celui des échanges culturels entre les représentants de deux nations.

Проблема, на вирішення якої хочете вплинути та її актуальність :

Надзвичайно актуальною є проблема мотивації навчальної діяльності учнів. Вивчення французької мови – не виняток. Слід зазначити, що французька мова вивчається в спеціалізованій школі №3 як друга іноземна мова після англійської.

Дослідницько-пошукова діяльність в краєзнавчій сфері сама по собі може стати джерелом стимулювання інтересу до вивчення іноземної мови адже в навчальній діяльності діти орієнтуються на цікаві факти про те, що їх оточує з дитинства. Вивчення рідної культури являє собою невід’ємну частину процесу навчання французької мови та культури, тому що саме краєзнавча інформація є ключем до розуміння іншомовної культури.  Діти мають подвійний стимул  за умови, якщо знання про рідний край  виступають предметом безпосереднього спілкування з носіями іноземної  мови, яка вивчається.

Problème à résoudre et son actualité :

 

 

Le problème de la motivation des études est très actuel. Le français comme matière scolaire n’est pas une exception. Il faut noter qu’on apprend le français à l’école spécialisée n°3 comme deuxième langue étrangère à côté de l’anglais en qualité de la première langue étrangère.

L’activité de recherches dans le domaine d’études de la contrée peut être elle-même la source de la stimulation de l’intérêt des élèves à l’étude d’une langue étrangère parce que les enfants dans leur activité s’orientent vers les faits sur ce qui les entoure depuis l’enfance. L’étude de la culture  du pays natal est une partie intégrante du procès de l’enseignement du français et de la culture française puisque c’est l’inforation sur la contrée natale sert la clé pour la compréhension de la culture étrangère. Les enfants ont une double stimulation  à condition que les connaissances sur le pays natal font l’objet la communication en langue étrangère avec les locuteurs natifs.

Характеристика групи бенефеціаріїв (а) хто ці особи? б) кількісна характеристика групи? в) вік? д) специфічні особливості?):

 

 • учні, які вивчають французьку мову, вчителі, батьки;
 • близько 200 осіб;
 • вік від 7 років.
Caractéristique des bénéficiaires ( a) qui sont ces personnes ; b) leur quantité ; c) leur âge ; d) particularités spécifiques) :
 • les élèves, qui étudient le français, les professeurs, les parents ;
 • environ 200 personnes ;
 • à partir de 7 ans.

Очікувані результати:

 • Зібрані цікаві легенди та перекази про Черкаський край.
 • Переклади зібраних матеріалів  на французьку мову.
 • Виготовлені  на уроках праці вироби, які відображають звичаї і традиції Черкащини ( вишивка, різьба по дереву тощо).
 • Мультимедійні презентації, буклети про славне минуле Черкаського краю.
 • Довгострокові взаємини  з французькими партнерами  (спілкування в режимі on-line та реальні зустрічі дітей)

Résultats attendus :

 • Les légendes intéressantes sur la région de Tcherkassy.
 • Les bricolages, qui illustrent les moeurs et les traditions de la région de Tcherkassy (broderie, sculpture sur bois etc.)
 • Les présentations multimédia, les plaquettes sur le passé glorieux de la région de Tcherkassy.
 • Les rapports de longue durée avec les partenaires français (communication on line et rencontres réelles).

Попередня оцінка ресурсів:  (а) що необхідно для досягнення мети ; б) що вже є, в) що ще необхідно знайти?) 

 • Вільний час; допомога батьків; партнери, зацікавлені у франко-українському культурному обміні  (потрібно).
 • Група учнів, яка буде працювати над реалізацією проекту; корисні поради; підтримка адміністрації (вже є)

Estimation des ressources : (a) ce qui est nécessaire pour atteindre le but ; b) ce qui est déjà ; c) ce qu’il faut trouver)

 • Le temps libre; l’aide des parents; les partenaires intéressé à l’échange culturelle français et ukrainien (il faut).
 • Un groupe des élèves qui travaillera sur la réalisation du projet; les conseils outils; le soutien de l’administration

(il y a).

Потенційні партнери:

 • Учні одного з навчальних закладів Франції.

 

Partenaires potentiels :

 • Les élèves d’un des établissements d’enseignement en France.