ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРА

  1. I.     Загальні положення

1. Юний енергоменеджер входить до сформованої команди енергоменеджерів.

2. Призначення на посаду юного енергоменеджера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи за попереднім поданням кандидата від відповідального вчителя.

3. Юний енергоменеджер підпорядковується групі «Керівників», а саме директору школи, відповідальному вчителеві та капітану енергоменеджерів.

4. Енергоменеджер повинен:

-          знати шкільну енергетичну декларацію;

-          мати базові знання про енергозбереження та енергоефективність;

-          мати базові знання по інженерних системах закладу, що споживають енергоносії;

-          бути ознайомленим з методикою заохочення учнів закладу для енергозаощадження;

-          володіти навичками роботи на ПК;

-          володіти аналітичними здібностями.

  1. II.                Завдання та обов’язки

1. Виконання постійного енергомоніторингу :

-          визначення базового рівня енергоспоживання та води;

-          по добовий облік енергоспоживання та води згідно показів комерційних лічильників у визначений часовий період;

-          по добовий моніторинг зовнішньої температури повітря у визначений період;

-          по добовий моніторинг внутрішньої температури повітря, вологості та СО2 у визначений період;

-          по добовий моніторинг фактичної кількості учнів та персоналу, що відвідують установу;

-          занесення даних у робочі журнали.

2. Експлуатаційний моніторинг:

-          ревізія елементів інженерних систем та огороджувальних конструкцій (1 раз в місяць) разом із завідувачем господарськими справами;

-          фіксування виявлених дефектів та несправностей з подальшим документуванням у вигляді акту з прикріпленою фотофіксацією;

-          подання актів відповідальному вчителеві або (капітану) та завідувачу господарськими справами;

-          моніторинг дотримання регламенту провітрювання приміщень (класів) та документування порушень;

-          виявлення енергетично недисциплінованих учнів та персоналу, проведення з ними профілактично-пізнавальних бесід з енергоощадності.

3. Аналіз енергоспоживання :

-          перенесення з робочих журналів у програмний інструмент, що встановлюється на робочий ПК енергоменеджерів, та подальше оброблення інформації щодо енергоспоживання, зафіксованих значень внутрішньої та зовнішньої температури повітря, вологості, СО2;

-          робота з програмним інструментом, а саме формування інформації про основні енергетичні показники закладу, формування бази даних по споживанню енергоносіїв тощо;

-          порівняльний аналіз фактичного споживання енергоносіїв та води з базовим рівнем;

-          аналіз факторів, що впливають на (збільшення/зменшення) споживання енергоносіїв та води;

-          визначення потенціалу економії споживання енергоносіїв та води в натуральних та фінансових показниках;

-          формування висновків та рекомендацій щодо покращення ситуації по споживанню енергоносіїв та води в установі.

4. Планування дій на поточний період:

-          створення переліку заходів з енергоефективності та представлення на обговорення з адміністрацією установи (відповідальним вчителем, директором та завідувачем господарськими справами) із залученням енергоменеджера міста;

-          планування поточних робочих обов’язків;

-          планування організаційно-інформаційних заходів щодо мотивування шкільної спільноти до раціонального використання енергоносіїв;

-          підготовка річної звітності та обговорення по результатам функціонування шкільного енергетичного менеджменту з адміністрацією установи та енергоменеджером міста.

  1. III.             Права

Юний енергоменеджер має право:

  1. Вимагати створення умов для виконання своїх обов’язків, в тому числі надання необхідного інструментарію (набір юного енергоаудитора- термометри, гігрометри, люксметри тощо), інвентарю (персональний комп’ютер та програмний продукт, робочі журнали, а саме зошити, опитувальники тощо), робочого місця (кабінет енергоменеджерів для зустрічей, внесення даних у ПК, аналізу і обговорення енергоспоживання установою).
  2. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні своїх обов’язків і здійсненні прав.
  3. Знайомитися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності.
  4. Отримувати мотиваційну винагороду за належне виконання своїх посадових обов’язків, яка узгоджується з керівництвом установи.
  5. Відмовлятися від виконання своїх обов’язків, якщо такі несуть шкоду здоров’ю та небезпеку життю.

IV. Відповідальність

Юний енергоменеджер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, при цьому передбачаються штрафні санкції, які узгоджуються з керівництвом установи.