ПОЛОЖЕННЯ про платні послуги

ПОГОДЖЕНО
на загальній конференції Ради школи
протокол №6 від 05.09.2013 року
Голова Ради школи         В.А.Пустильний

Затверджено на засіданні педагогічної ради
Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської  міської ради Черкаської області
Протокол № 10 від 29 серпня 2013 р.
Голова педагогічної ради                 Т.Є.Ткаченко

ПОЛОЖЕННЯ

про платні послуги, які можуть надаватися

Черкаською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №3

Черкаської  міської ради Черкаської  області

І. Загальні положення

1.Школа покликана забезпечити загальний розвиток дитини, становлення дитини як особистості, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, створити умови для самовираження особистості в різних видах діяльності, морально-етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя.

2.Основною метою роботи школи є створення умов для виховання та формування конкурентноспроможної особистості в різних сферах суспільної діяльності.

3.   Основою вільного розвитку особистості мають стати навчальний план та платні послуги, порядок надання яких розподіляється відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України “Про освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 р.

ІІ.  Групи, курси та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів

1.Групи, курси та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів створюються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796(зі змінами і доповненнями) “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

2.Організує роботу груп, курсів  та гуртків і несе відповідальність за їх діяльність адміністрація Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3Черкаської  міської ради Черкаської області.

Їх мета – задоволення потреб дітей шкільного і дошкільного віку у розширенні і поглибленні знань з основ наук, формування умінь і навичок з відповідних галузей знань, розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей школярів у позаурочний час.

Організація діяльності таких груп не може суперечити чинному законодавству.

ІІІ. Формування груп, курсів та гуртків

 1. Групи, курси та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг (далі – групи, курси та гуртки) формуються, як правило, до 1 вересня відповідного року, працюють за режимом навчального року. Згідно до побажань батьків  окремі групи та гуртки можуть створюватись протягом року.
  1. До груп, курсів  та гуртків приймаються учні, які навчаються в школі. На прохання батьків учнів інших шкіл їх діти можуть також зараховуватися до складу груп з інформатики, груп продовженого дня, Школи майбутніх першокласників та  з гурткових занять за умови їх згоди з даним Положенням.
  2. Підставою для формування груп,курсів  та гуртків є  заява батьків.
  3. Кількість учнів у групі чи гуртку, як правило, не перевищує 20 осіб.

 IV. Учителі, які працюють у групах, курсах та гуртках

 1. Учителі, які працюють у групах, курсах  та гуртках, призначаються директором школи. Вони можуть бути як постійними працівниками школи  і виконувати цю роботу у свій вільний час, так і прийматися на роботу спеціально для викладання у позабюджетних групах. На таких учителів поширюються всі права і обов’язки, передбачені чинним законодавством для працівників даних категорій.
 2. Учитель, який веде заняття у групі, курсах чи гуртку, несе повну відповідальність перед батьками і адміністрацією школи за організацію роботи групи, рівень знань, умінь і навичок учнів.
 3. У заявах батьки учнів можуть вказувати прізвище учителя, якого вони просять залучити до викладання в даній групі чи гуртку. Адміністрація в разі згоди цього учителя має задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших учителів школи, які за рівнем своєї кваліфікації здатні забезпечити нормальне функціонування груп.
 4. У випадку, коли учитель не забезпечує належний рівень викладання або з інших передбачених трудовим законодавством причин,  директор школи може звільнити учителя від викладання у даній групі чи гуртку або у встановленому Кодексом законів про працю України порушити питання про його звільнення з роботи в школі.

V.   Організація роботи груп, курсів  та гуртків

 1. Робота груп розпочинається після видання наказу по школі, у якому вказується номер групи чи назва гуртка, кількість учнів, що навчатимуться, навчальне навантаження на тиждень , прізвище учителя, який проводить заняття.
 2. Групи та гуртки працюють за розкладом, узгодженим з розкладом уроків у школі.
 3. Розклад занять у групах та гуртках затверджується директором школи. Тривалість занять погоджується з батьками і не може перевищувати 2 академічних годин з даного предмета на день.
 4. Учитель, який проводить заняття у даній групі чи гуртку, веде журнал встановленого адміністрацією школи зразка, відмічає відсутніх.
 5. Учитель має встановити постійні контакти з батьками учнів, що відвідують заняття у даній групі, періодично проводити зустрічі з батьками, враховує побажання батьків і учнів у своїй діяльності.

VI. Оплата праці учителів, інших працівників школи за організацією і проведення занять

 1. Педагогічним працівникам додаткова заробітна плата за роботу в позабюджетних групах розраховується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №102 (зі змінами) від 15.04.1993 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників установ , закладів та організацій бюджетної сфери»(зі змінами).
 2.  Іншим працівникам за організацію та контроль навчально-виховного процесу, ведення бухгалтерського обліку при наданні додаткових освітніх послуг заробітна плата обраховується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників установ освіти»
  1. Заробітна плата виплачується  зі спеціального рахунку закладу через уповноважені банки.

 VII. Батьківська плата

 Групи, курси  та гуртки існують на кошти батьків учнів.

 1. Вартість розраховується відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства економіки від 27 жовтня 1997 року N 383/239/131 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”.
 2. Плата повинна бути економічно обґрунтованою, а враховуючи те, що, відповідно до законодавства, державні та комунальні навчальні заклади є бюджетним неприбутковими установами, навчальний заклад надає послуги фактично за собівартістю.
 3. Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування додаткові освітні послуги отримують безкоштовно.
 4. Батьківська плата розраховується бухгалтерією школи. За адміністрацією школи зберігається право протягом року, за погодженням батьків, вносити зміни у розмірі батьківської плати.
 5. Батьківська плата вноситься через банківські установи  на спеціальний розрахунок школи один раз  на місяць наперед і не підлягає перерахуванню в разі пропусків занять з різних причин.
 6. Бухгалтерія школи щомісячно складає кошторис витрат по школі, який затверджується директором школи і доводиться до відома батьків через сайт школи.
 7. Учитель, який проводить заняття, на батьківських зборах знайомить батьків із цим кошторисом, інформує адміністрацію школи про зауваження і побажання батьків щодо використання отриманих коштів.

V ІІІ. Порядок надання платних послуг

1.      Порядок надання платних послуг здійснюється відповідно до “Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них”, затвердженої наказом Головного управління державного казначейства України 11.08.1998р.    № 63 та “Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”, затвердженого наказом Міністерства освіт України Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року                № 383/239/131:

а)  Заяви фізичної особи, яка бажає давати платні послуги.

б)  Заява фізичної особи, яка бажає отримувати платні послуги.

2.Платні послуги можуть надаватись тільки у сфері освітянської діяльності.

3.Платні послуги надаються в післяурочний час і в межах режиму роботи школи.

4.Перелік послуг планується кошторисом і не є вичерпним: доповнення можуть додаватись відповідно до потреб і запитів учнів, батьків, інших фізичних і юридичних осіб з урахуванням матеріальної бази закладу.

ХI. Планування та використання доходів від наданих платних послуг

1.Кошторис складається відповідно до наказу Міністерства фінансів  України від 28.01.2002р. №57 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. №1220)

2.Отримані від наданих платних послуг, оренди приміщень школи кошти та добровільні внески фізичних осіб належать до позабюджетних і являються додатковим фінансуванням на статутний  розвиток школи, матеріальне стимулювання працівників згідно із колективним договором,  відповідно до Закону України “Про Державний бюджет”.

3.Одержані від платних послуг кошти витрачаються на:

1)На заробітну  плату і нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства.

2)На матеріальні витрати, що використовуються  при  наданні освітніх послуг, у т.ч. на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, медикаментів, меблів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, хімікатів, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778
 2. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963
 4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646
 6. Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222
 8. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1019
 10. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121
 12. Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796
 14. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 228
 16. Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591
 18. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (із змінами)
 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ (із змінами)
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодій­ної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами)
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання бла­годійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бю­джетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами)
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, роз­гляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних уста­нов» від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами)
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використан­ня коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р (із змінами)
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпе­чення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1564-р
 8. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення ін­формації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011р. № 1/9-289
 9. Лист Міністерства юстиції України від 29 липня 2010 р. № 604-0-2-10